บ้านพักอาศัยทั่วไปสามารถเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าได้ด้วยการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาติดตั้งบนหลังคา หรือตำแหน่งที่สามารถรับแสงได้ทั้งวันโดยภายในแผงเซลล์จะมีชุดแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) หลักการทำงานของระบบคือเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดจะผลิตไฟ้ฟ้ากระแสตรงผ่านระบบควบคุมเข้าอินเวอร์เตอร์จากนั้นอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและหากเป็นช่วงที่ความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอหรือมีการใช้อุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์แล้วระบบก็จะนำกำลังไฟจากไฟ้ฟ้าแบบปกติของการไฟฟ้าฯมาใช้เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมกับระบบไฟฟ้าปกติภายในบ้านสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการผลิตไฟฟ้าด้วยรูปแบบอื่นนับเป็นการสร้างอนาคตที่ดีของการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายในบ้าน มีข้อควรพิจารณาคือลักษณะของหลังคาและพื้นที่ติดตั้งต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเซลล์และโครงรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆได้และตำแหน่งของการติดตั้งต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับแดดตลอดทั้งวันและต้องสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจเช็คและซ่อมบำรุงได้